ابزار کاربر

ابزار سایت


energy

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش قبل
energy [2019/02/19 12:18]
energy [2019/07/16 13:22] (فعلی)
pezhman
خط 1: خط 1:
 +انرژی (Energy)
 +
 +برای بقا، موجودات زنده باید به گونه های مختلف انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. گیاهان ​ انرژی خورشید را در پیوند های گلوکز ذخیره میکنند و ترکیب های مختلف [[carbohydrates|کربوهیدرات]]، [[proteins|پروتئین]] و [[fats|چربی]] را میسازند. حیوانها و انسانها مواد غذایی و انرژی را از طریق مصرف گیاهان و سایر حیوانات بدست می آورند.
 +
 +بدن با سوخت و ساز (متابولیسم) غذا انرژی ذخیره شده در کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و الکل را آزاد میکند.
 +فرایند های سلولی انرژی را برای کارهای مورد نیاز حیات فراهم می کنند، فرایندهایی شامل: فعالیت های شیمیایی برای حفظ بافت های بدن، ارسال پیام های الکتریکی اعصاب، کارهای مکانیکی عضلات و تولید گرما برای تامین دمای بدن.
 +
 +====== انرژی مورد نیاز ======
 +
 +هر فرد با توجه به سن، جنسیت، وزن، قد و تحرک فیزیکی به [[http://​www.khorshad.com/​index.html#​analysis|میزان مشخصی انرژی]] برای رشد و یا حفظ بدن نیاز دارد. در کودکان، زنان باردار و مادران شیرده تولید و ساخت بافتهای جدید و یا تولید شیر میزان انرژی مورد نیاز را افزایش میدهند.
 +همچنین بیماری و جراحت ممکن است و صرف انرژی را کم یا زیاد کنند. ​
 +وزن بدن یک نشانه توازن و یا عدم توازن در دریافت انرژی و [[nutrition|تغذیه]] نامناسب می باشد؛ [[Energy-Weight|ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن]]
 +
 +{{ :​khorshad_-_infographics_-_how_much_calorie.jpg?​direct |}}